WALDEN verbindt Brabantse Wouden

  • 18 januari 2021

Huldenberg diende samen met de gemeenten Oud-Heverlee, Bertem, Leuven, de provincie Vlaams-Brabant en het Agentschap voor Natuur en Bos het project WALDEN in. Het project wil de verschillende Brabantse wouden en valleien verbinden. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir keurde het voorstel eind december goed en kende een subsidie van 300.000 euro toe.

“De volgende drie jaren zal WALDEN voor Huldenberg en haar buurgemeenten een hefboom zijn om lokale en bovenlokale ruimtelijke uitdagingen versneld aan te pakken. Samen en in dialoog met partners zullen we werken aan meer natuurverbindingen in de Lane- en IJsevallei, de herbestemming van enkele groeven, het verder uitbouwen van tragewegennetwerken en de creatie van toegangspoorten tot bossen en akkers. Het strategisch project WALDEN kan mee de toekomst bepalen van het leefgebied in onze streek”, zegt Luc Robijns, schepen van mobiliteit, wonen, milieu, klimaat, ICT, mondiaal beleid en fair trade, werken in eigen beheer van Huldenberg in een persmededeling van de provincie Vlaams-Brabant.

walden 2

De projectpartners slaan drie jaar lang de handen in elkaar om samen met het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid de open ruimte tussen het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud met het landbouwplateau van Duisburg en de valleien van de Dijle, de Laan, de IJse en de Voer te versterken. Dat gebeurt via een strategisch project, waarmee de Vlaamse overheid de gewenste ruimtelijke structuur voor Vlaanderen wil realiseren.

Brabantse Wouden

Dat strategisch project luistert naar de naam WALDEN, wat staat voor ‘Wouden, Akkers en Landschappen langsheen de Dijlevallei Ecologisch laten Netwerken’.

“Het project geeft mee uitvoering aan het reeds langer lopend project Brabantse Wouden, een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het heeft de ambitie om het Meerdaalwoud, het Zoniënwoud en het Hallerbos met elkaar te verbinden via de valleien van de meanderende rivieren van de Dijle, de Laan, de IJse en de Voer en via robuuste verbindingen over de landbouwplateaus”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.

Gebundelde krachten

Via WALDEN bundelen de verschillende partners hun krachten om de vier bosrijke gemeenten Huldenberg, Oud-Heverlee, Bertem en Leuven klimaatrobuuster, landschappelijk authentieker, toeristisch aantrekkelijker en belevingsvoller te maken.
“Een win-win situatie voor natuur én werkgelegenheid”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “We zetten als streekmotor reeds enkele jaren in op ‘geïntegreerde gebiedsgerichte werking’, met als meerwaarde dat er over beleidsdomeinen en beleidsniveaus heen kan samengewerkt worden. Vertrekkende vanuit de noden en vragen van onze lokale partners ontwikkelen we een visie met daaraan gekoppeld een actieprogramma op maat. Dit gebeurt momenteel reeds in de Getestreek, in het Pajottenland, in de Noordrand van Brussel en in de gemeenten aan het Zoniënwoud (Horizon+).

Met de goedkeuring van het strategisch project Walden kan de provincie nu ook werk maken van een gebiedsgerichte werking in de Dijlevallei en het plateau van Duisburg.

Aan de slag

De verschillende partners gaan nu aan de slag om deze complexe uitdaging waar te maken. “Knelpunten voor bos en natuur worden weggewerkt, zoals weekendchaletzones, verlaten en verontreinigd bedrijventerrein, verstedelijking van de Voervallei en er komen herbestemmingen van de groeves en zonevreemd bos”, zegt Bart Meuleman van ANB. “We realiseren onthaalpoorten bij Heverleebos aan ‘t Zoet Water en aan het station Florival in de Dijlevallei. Ook landbouw krijgt de nodige aandacht via erosiebestrijding en meer koolstofstofopslag in landbouwbodems. Via erfgoed- en kunstinitiatieven wordt het projectgebied recreatief ontsloten. In de woonkernen zorgen we voor vergroening, ontharding en een goed netwerk van trage wegen. De woonkernen worden uitgerust als lokale instappunten naar de natuurrijke omgeving”.

Iedereen is Mee

Het strategisch project WALDEN loopt tussen 2021 en 2023. Elk jaar wordt een subsidie van 100.000 euro toegekend, dus 300 000 euro in totaal, als bijdrage voor de professionele projectcoördinatie en voor uitvoering. Dit jaar starten de werkgroepen en het overleg met de partners op. In 2022 en 2023 worden publieke evenementen georganiseerd.

Onder de noemer ‘iedereen is mee’ wordt er sterk ingezet op draagvlak, inspraak en zelfrealisatie bij de bevolking. Men kan zich bijvoorbeeld engageren als ondernemer, vrijwilliger, medefinancier of gastheer. Er wordt daarbij maximaal gebruik gemaakt van de bestaande communicatiekanalen van alle partners die dezelfde informatie, al dan niet met eigen accenten, verspreiden.

Beelden: provincie Vlaams-Brabant