Privacyverklaring bibliotheek

 1. Bescherming van persoonsgegevens 
 2. Wie kan uw vragen beantwoorden? 
 3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
 4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens 'ontvangen' (inkijken, aanpassen, beheren)?
 5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld? 
 6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 7. Wat zijn uw rechten?
  1. Recht op intrekken toestemming
  2. Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
 8. Op basis waarvan mogen wij uw gegevens verwerken?

1. Bescherming van persoonsgegevens

Onze bibliotheek hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze burgers en cliënten omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur.

2. Wie kan uw vragen beantwoorden?

De bibliotheek, Donkerstraat 3 – 3040 Huldenberg is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele bibliotheekmedewerker die uw persoonsgegevens verwerkt, wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij de bibliothecaris en onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres privacybibliotheek@huldenberg.be.

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Ons bestuur verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening van de bibliotheek te kunnen uitvoeren.
De gemeente en het OCMW verwerken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Noch gebruikt de bibliotheek uw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat u hiervoor toestemming geeft.

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens 'ontvangen' (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van de bibliotheek hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen heeft toegang tot dezelfde informatie.

Voor de uitvoer van bepaalde taken doet de bibliotheek beroep op 'verwerkers'. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van het bestuur persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn:

 • een externe netwerkbeheerder
 • de leverancier van de bibliotheeksoftware

De bibliotheek stelt met deze verwerkers een 'verwerkersovereenkomst' op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

Bij inschrijving als lid van de bibliotheek vragen wij uw gegevens op door middel van het invullen van het inschrijvingsformulier.

Verder is onze bibliotheek aangesloten bij de algemene machtiging gebruik Rijksregister aangevraagd door BIBNET in 2009. Hierdoor mogen wij uw gegevens uit uw elektronische identiteitskaart uitlezen om u als lid te registreren.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. 

7. Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kunt u de bibliothecaris of de functionaris voor gegevensbescherming (privacybibliotheek@huldenberg.be) contacteren. Het bestuur houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). U hebt het recht om :

 • uw gegevens te (laten) verbeteren (rectificatie)
 • uw gegevens te (laten) wissen
 • de verwerking van uw gegevens te beperken
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
 • uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

   a. Recht op intrekken toestemming

U hebt altijd het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

   b. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als u het niet eens bent met de verwerking van je gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld, kunt u terecht bij de gegevensbeschermingsautoriteit:

Vlaamse toezichtscommissie
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
contact@toezichtscommissie.be

Klachtenprocedure

8. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden.

Indien uw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren, wordt die bij inschrijving gevraagd. Activiteiten waarvoor we uw expliciete toestemming vragen kunnen zijn:

 • Ontvangen van een eerste gratis rappel op uw e-mail adres
 • Ontvangen van e-mails over de ruimere werking van de bibliotheek (aankoopsuggesties, cursussen, lezingen, ... )
 • Inschrijven in de elektronische nieuwsbrief
 • Bijhouden van uw uitleengeschiedenis
 • ...

Bij elke verwerking zal door middel van een actieve handeling uw toestemming gevraagd worden. Op de papieren formulieren is voorzien dat u actief moeten 'aanvinken' dat u al dan niet akkoord gaat met de verwerkingen.

Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk gemaakt waarvoor (het doeleinde) uw gegevens worden opgevraagd.

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt het bestuur bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). U kunt dit op eenvoudig verzoek inkijken.

logo_vera.jpg Template werd opgemaakt door VERA A.P.B.