Paraadt Participatiereglement

Elk lokaal bestuur is wettelijk verplicht om een participatiereglement op te stellen. Daarin tekent het bestuur het eigen participatiebeleid uit. De opmaak van dat reglement is tegelijk een uitgelezen opportuniteit om inwoners, bestaande adviesorganen en andere actoren van meet af aan actief te betrekken.

Het startpunt van dat participatiereglement is de kadernota Participatie 2.0 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad en OCMW-raad van 18 december 2019.

Na een publieke oproep van het college van burgemeester en schepenen hield de Paraadt Participatiereglement zijn startvergadering met 13 leden op 20 januari 2020. In zijn advies was de raad vrij om aanbevelingen, suggesties en andere opmerkingen te geven, uiteraard wel binnen de door de gemeenteraad goedgekeurde krijtlijnen van de kadernota Participatie 2.0. Daarbij gelden enkele onwrikbare principes:

 • Elke participatievorm moet openstaan voor iedereen.
 • De vergaderingen zijn openbaar en er wordt publiek verslag van gemaakt.
 • De administratie ontwikkelt een online platform dat toegankelijk is voor iedereen en waar je de verslagen van de vergaderingen terugvindt.
 • De administratie onderhoudt via het online platform ook een toolbox met nuttige documentatie, tips, sjablonen voor advies en verslagen, handleidingen voor online enquêtes, vergadertechnieken, FAQ’s…
 • Iedereen heeft een gelijke stem, ongeacht de participatievorm.
 • Het advies van een participatieraad wint aan kracht als het steunt op een ruimere bevraging van de bevolking of lokale verenigingen.
 • Een participatieraad wordt door het college van burgemeester en schepenen erkend voor één jaar, tenzij de raad projectgebonden is voor een langere duur. Na die termijn is het aan de raad om een verlenging van zijn erkenning aan te vragen.
 • Elke participatieraad duidt één aanspreekpunt aan: hij of zij is de contactpersoon voor het bestuur.
 • Elke participatieraad kan rekenen op de ondersteuning van het bestuur, zowel logistiek (fotokopieën, vergaderruimte…) als meer instrumenteel (workshops organiseren, spreker uitnodigen…).

Daarnaast vroeg het bestuur het advies van de participatieraad over een reeks concrete vragen:

 • Hoeveel leden moet een participatieraad tellen?
 • Hoeveel mensen moeten het eindadvies formeel goedkeuren?
 • In welke mate moet bij de samenstelling rekening gehouden worden met de genderverhouding van de deelnemers, hun leeftijd, hun band met Huldenberg (wonen, werken, schoollopen…), hun taal?
 • Mogen schepenen of andere mandatarissen, gemeenteambtenaren… lid zijn van een participatieraad? Onder welke voorwaarden?
 • Hoe laten organisaties of bedrijven zich vertegenwoordigen in een participatieraad?
 • Hoe organiseert het bestuur de loting van deelnemers bij participatieraden waartoe het zelf het initiatief neemt?
 • Welk budgetbedrag is nodig voor de werking van een participatieraad? Waarvoor kan het gebruikt worden, in de wetenschap dat dit los staat van het doe-budget waarmee (grotere)activiteiten kunnen georganiseerd worden? Hoe wordt dat budget beheerd?

Die lijst sloot geen andere vragen of voorwaarden uit.

Contact

Participatie
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.