Locatieonderzoek: niet tegen de Neerijsenaren maar voor álle Huldenbergenaren

  • 18 februari 2021

De gemeenteraad van januari keurde de locatie goed voor een nieuwe gemeenschappelijke site voor een recyclagepark, gemeenteloods en sportinfrastructuur voor Huldenberg. De keuze viel op 5 Ha langs de Langestraat in Neerijse. Dat zet kwaad bloed bij een aantal inwoners die zich zorgen maken over de aangekondigde plannen. Het lokaal bestuur heeft er alle begrip voor dat niet iedereen even blij is met de gekozen locatie. Tegelijk circuleren een aantal foute veronderstellingen en halve waarheden over dit project die we graag willen uitklaren.

Zo wordt de nieuwe site geen ‘megacomplex’, maar een site ten bate van de Huldenbergenaar. Een nabijgelegen recyclagepark betekent minder verre verplaatsingen en minder sluikstorten. Een nieuwe gemeenteloods verbetert onze dienstverlening. En voor de meer dan 600 leden van onze voetbalclub en de talloze andere sporters brengt de sportsite ruimte om verder te groeien.

Aan de gemeenteraadsbeslissing ging een heel traject vooraf dat nog tijdens de vorige legislatuur begon bij de vraag van het intergemeentelijke milieubedrijf EcoWerf in 2016 om op zoek te gaan een locatie voor een recyclagepark in Huldenberg. Op dat moment liep het locatieonderzoek naar ruimte voor een buitensportcomplex. In het meerjarenplan (en de beleidsnota) – goedgekeurd door de gemeenteraad – zijn ook de nodige budgetten voorzien om de plannen voor een buitensportcentrum en een gemeenteloods te realiseren tijdens de lopende legislatuur. Beweren dat het bestuur nu op een drafje bijkomende stappen zet en daarbij moedwillig de omstandigheden van de coronacrisis aangrijpt, is de waarheid geweld aandoen.

Masterplan recyclageparken

De vraag van EcoWerf kadert in zijn zogenaamde Masterplan uit 2016 – waar de gemeenteraad trouwens geen enkele commentaar over liet optekenen. Met dat plan wil de intercommunale overstappen naar modernere recyclageparken waar het aangevoerde afval of puin wordt gewogen. Zoals in elk recyclagepark zullen er ook minimaal giftige en ontvlambare stoffen opgeslagen worden, maar die hoeveelheden zijn zo klein dat ze op geen enkele manier ook maar enige invloed kunnen hebben op de woningen in de buurt. De parken worden zo ingeplant dat iedere inwoner binnen een straal van 15 minuten van een recyclagepark woont.

Het locatieonderzoek werd in opdracht van Ecowerf en het gemeentebestuur uitgevoerd door Interleuven. Na vooradviezen van verschillende Vlaamse agentschappen bleef van de  tien onderzochte sites alleen de site langsheen de Langestraat in Neerijse over. Het is de enige locatie in groot Huldenberg waar een dergelijk project nog verwezenlijkt kan worden. De totale site zal ongeveer 5 Ha groot zijn en ligt in een zone voorbestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.

Schaalvoordelen vloeien voort uit het samenvoegen van de drie verschillende functies. Zo kunnen de parking en aanrijwegen gedeeld worden of kan het opgevangen regenwater maximaal gebruikt worden door zo weinig mogelijk te verharden – voor de drie functies samen zal dat ongeveer 1.5 Ha zijn. Er wordt ook waterbuffering voorzien zodat geen druppel extra van de helling naar de Ganzemanstraat zal lopen. De modernste technieken zorgen bovendien voor een zo klimaatneutraal mogelijk bouwproject. Ook de verlichting zal aangepast worden om de lichtoverlast boven de omgeving tot een minimum te beperken.

Democratische besluitvorming

Het gemeentebestuur heeft op geen enkel moment democratische stappen overgeslagen. De gemeenteraad is het hoogste democratische orgaan in de gemeente. Het is normaal dat het debat eerst daar gevoerd alvorens de plannen bijvoorbeeld aan een dorpsraad voor te leggen. De gemeenteraden zijn sinds jaar en dag publiek: agenda, notulen en het audioverslag van elke gemeenteraad zijn voor iedereen makkelijk te vinden op onze website. Sinds de coronamaatregelen zijn de vergaderingen trouwens live te volgen op YouTube.

Niet het recyclagepark voor heel de Druivenstreek

Volgens de berekeningen van EcoWerf zal het recyclagepark een tiental bewegingen per dag extra veroorzaken. De prognose is dat twee derde van de bezoekers uit Huldenberg zal komen en de rest vooral uit Oud-Heverlee. In het bijzonder voor de inwoners van Ottenburg en Sint-Agatha-Rode wordt het recyclagepark een stuk beter bereikbaar dan het recyclagepark van Bertem.

Voor de meeste Huldenbergenaren is de Langestraat vandaag dé verbindingsweg naar het recyclagepark van Bertem. De impact van het recyclagepark op de mobiliteit zal dan ook eerder beperkt zijn. De impact is groter voor de sportsite: in vergelijking met de smalle en bochtige toegangsweg naar de huidige site van voetbalclub OHR Huldenberg, zorgt de ligging aan een verbindingsweg zoals de Langestraat voor een makkelijkere bereikbaarheid met de wagen.

OHR Huldenberg kampt al jarenlang met een plaatsgebrek. De club zit verspreid over twee locaties zonder uitbreidingsmogelijkheden. Voor de bijna zeshonderd leden brengt de uitbreiding extra zuurstof. Maar naast voetbal zal in een participatief traject met alle burgers onderzocht worden welke andere buitensporten mee een plek op de site kunnen krijgen.

Door het materiaal van onze technische diensten onder te brengen in één loods – nu is het verspreid over drie locaties – wordt het beheer ervan stukken makkelijker. De volledige ploeg zal van deze site zijn uitvalsbasis maken, wat een betere coördinatie van de ploegen met zich meebrengt. Zo kan de dienstverlening naar onze inwoners beter en efficiënter gemaakt worden.

Uniek landschap mét holle weg

Het plateau van Neerijse levert prachtige vergezichten op en het is niet aan de orde om dat landschap te verminken. Dat er een impact zal zijn op het zicht is niet te vermijden, maar alles wordt in het werk gesteld om die impact zo klein mogelijk te houden. De inplanting krijgt bijzondere aandacht zodat de prachtige zichten zo goed mogelijk beschermd blijven. Landschapsarchitecten krijgen de opdracht om alle installaties zo verdoken mogelijk in het landschap uit te tekenen, in symbiose met de omgeving. Daar zullen alle stedenbouwkundige verantwoordelijken ook mee over waken. Dat de nabijgelegen holle weg wordt bedreigd, is trouwens een kwakkel: die eeuwenoude weg is en blijft beschermd en onveranderd. Huldenberg staat te boek als ‘mooiste gemeente van Vlaams-Brabant’ en dat wil het bestuur absoluut behouden. Dit belangrijke project staat die ambitie niet in de weg. 

Verder verloop

Voor de ontsluiting en de verdere invulling op sportief vlak wenst het bestuur het advies in te winnen van een nieuw op te richten Paraadt-burgerpanel. Tijdens de ontwerp- en de werffase zullen de Huldenbergenaren op regelmatige basis geïnformeerd worden. Momenteel wordt een beëdigd landmeter-expert aangesteld om de waarde van de terreinen te bepalen met het oog op de aankoop ervan.