Bezoekadres Gemeente Huldenberg
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
Tel. 02 688 30 40 

Openingsuren Onthaalloket
Maandag - Dinsdag - Woensdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 16u
Donderdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 19u30 
Vrijdag van 9u tot 12u

Loketten en Wijkpolitie
Maandag van 9u tot 12u
Dinsdag van 9u tot 12u
Woensdag van 9u tot 12u
Donderdag van 13u30 tot 19u30
Vrijdag van 9u tot 12u

Sociale dienst : enkel op afspraak

Dienst omgeving : enkel op afspraak, behalve donderdag

Woonwijzer : dinsdag (op afspraak) en donderdag

Openbaar onderzoek

BEKENDMAKING

 

(*)OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

(*)HERNEMING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN EEN WIJZIGING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG TIJDENS DE LOPENDE PROCEDURE

 

(*)OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN DE TOEPASSING VAN EEN ADMINISTRATIEVE LUS IN HET KADER VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

 

PROXIMUS, Koning Albert II laan 27 te 1030 Brussel, heeft een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

- het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over

 

Het plaatsen van een zendmast

 

De aanvraag heeft als adres L.Kriegelstraat 37 te Huldenberg

 

De aanvraag ligt 1e afdeling, sectie B, nrs 367m

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

- de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar

- de deputatie

- het college van burgemeester en schepenen

Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

Bij de aanvraag is een milieueffectrapport/ omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

- dat al goedgekeurd werd

- dat nog goedgekeurd moet worden.

 

De aanvraag ligt van 13 01 2018 tot en met 12 02 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:

Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg.

alle werkdagen op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en donderdag van 13.30 tot 19.30 uur.

De aanvraag is ook raadpleegbaar via het omgevingsloket - www.omgevingsloket.be.

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (voor 12 02 2018 om 12.00 uur) of via het omgevingsloket - www.omgevingsloket.be.

 

(*) De gemeente organiseert een informatievergadering over de aanvraag op …………………… om …………………… op het volgende adres: ……………………

 

(*) Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden:

- omdat de aanvraag gewijzigd is.

- omwille van de toepassing van de administratieve lus.