Privacyverklaring

Inhoud

 1. Bescherming van persoonsgegevens 
 2. Wie kan je vragen beantwoorden? 
 3. Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt? 
 4. Welke personen of categorieën van personen kunnen je gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)? 
 5. Hoe worden je persoonsgegevens ingezameld? 
 6. Hoe lang worden je gegevens bewaard?
 7. Wat zijn je rechten?
  1. Recht op intrekken toestemming
  2. Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
 8. Op basis waarvan mogen wij je gegevens verwerken?

1.     Bescherming van persoonsgegevens

Ons bestuur hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze burgers en cliënten omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur.

2.     Wie kan je vragen beantwoorden?

Het gemeentebestuur / OCMW-bestuur – Gemeenteplein 1 – 3040 Huldenberg is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele ambtenaar die je persoonsgegevens verwerkt wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kan je terecht bij de algemeen directeur en onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres privacy@huldenberg.be.

3.     Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?

Ons bestuur verwerkt je persoonsgegevens om de dienstverlening van de gemeente en het OCMW te kunnen uitvoeren.
De gemeente en het OCMW verwerken je gegevens niet voor commerciële doeleinden. Noch gebruikt ons bestuur je gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat je hiervoor toestemming geeft.

4.     Welke personen of categorieën van personen kunnen je gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van ons bestuur hebben toegang tot je gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen het bestuur heeft toegang tot dezelfde informatie. De toegangen van medewerkers van bijvoorbeeld de dienst bevolking en de dienst ruimtelijke ordening verschillen.

Voor de uitvoer van bepaalde taken doet het bestuur beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van het bestuur persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn:

 • ICT-bedrijven waar het bestuur mee samenwerkt,
 • intercommunales die personeelsleden ter beschikking stellen om gemeentelijke beleid te helpen uitvoeren (bv. woonbeleid).

Het bestuur stelt met deze verwerkers een “verwerkersovereenkomst” op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG.  

5.     Hoe worden je persoonsgegevens ingezameld?

Wij kunnen rechtstreeks bij jou de gegevens opvragen, of wij verkrijgen je gegevens via andere overheden. Ons bestuur is aangesloten bij de nodige machtigingen van de Sectorale Comités van de Privacycommissie (nu Gegevensbeschermingsautoriteit) om aan gegevensdeling in het kader van eGovernment te doen en om te voldoen aan het principe “only once”. Zo heeft de gemeente toegang tot het Rijksregister en zo heeft het OCMW toegang tot de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Op de website van de Privacycommissie/Gegevensbeschermingsautoriteit kan je nagaan bij welke machtiging ons bestuur is aangesloten. In het zoekveld rechtsboven kan je de naam van onze gemeente ingeven.

6.     Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Je gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

7.     Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over jou verwerken. Hiervoor kan je de algemeen directeur of de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@huldenberg.be) contacteren. Het bestuur houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). Je hebt het recht om :

 • je gegevens te (laten) verbeteren (rectificatie)
 • je gegevens te (laten) wissen
 • de verwerking van je gegevens te beperken
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens
 • je gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

   a. Recht op intrekken toestemming

Je hebt altijd het recht om je toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op jou toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin je toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

   b. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als je het niet eens bent met de verwerking van je gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld, kan je terecht bij de gegevensbeschermingsautoriteit:

Vlaamse toezichtscommissie
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
contact@toezichtscommissie.be

Klachtenprocedure

 

8.     Rechtsgrond voor de verwerking van je gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan je persoonsgegevens mogen verwerkt worden.

De gemeentelijke / OCMW-doeleinden zijn voornamelijk verankerd in wetgeving. Denk maar aan:

 • het bijhouden van het bevolkingsregister;
 • uitleveren rijbewijzen, verlenen van vergunningen;
 • verlenen van subsidies;
 • innen van retributies, GAS-boetes;
 • uitkeren leefloon;
 • het verlenen van hulp aan vreemdelingen. Het oprichten van lokale opvanginitiatieven;
 • het verlenen van hulp aan minderjarigen die aan het OCMW zijn toegewezen;
 • het verlenen van hulp aan daklozen.

Indien het bestuur op basis van wetgeving je gegevens verwerkt is er geen toestemming nodig. Je wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van je gegevens hierover ingelicht.

Ook in uitvoering van contracten, het vrijwaren van jou vitaal belang of het algemeen belang is het niet nodig om je toestemming te geven.

Indien je expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren zal deze gevraagd worden. Dienstverlening van de gemeente en het OCMW die bijvoorbeeld niet verankerd is in wetgeving kan zijn:

 • zaalverhuur;
 • verkoop tickets voor het cultuurcentrum;
 • beheer inschrijvingen voor sportkampen;
 • aanmelden voor thuiszorgdiensten;
 • inschrijven in een elektronische nieuwsbrief;

Bij elke verwerking zal door middel van een actieve handeling je toestemming gevraagd worden. Op de formulieren van de website zal je actief moeten aanvinken dat je akkoord gaat met de aangeboden verwerkingen. Op papieren formulieren is eveneens voorzien dat je actief “aanvinkt” akkoord te gaan met de verwerkingen.

Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk gemaakt waarvoor (het doeleinde) je gegevens worden opgevraagd.

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt het bestuur bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). Je kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.

 Template werd opgemaakt door VERA A.P.B.