Jeugdraad

Werking

Jongeren krijgen via deze adviesraad meer inspraak op het gebied van jeugdwerking georganiseerd door de gemeente en door lokale jeugdverenigingen. De jeugdraad kan in heel ruime zin initiatieven ondernemen om haar doelstellingen te verwezenlijken. Dat is ondermeer: 

  • op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente. Deze adviesmogelijkheid slaat zowel op de jeugdwerkaangelegenheden als op alle welzijnsaspecten van kinderen en jongeren in de gemeente;
  • initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen;
  • bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen en de inspraak stimuleren;
  • samenwerken met jeugdraden uit de buurgemeenten;
  • deelnemen aan het gezamenlijk overleg met andere bestaande gemeentelijke raden.

Samenstelling

De jeugdraad bestaat ten minste uit ... leden
Ben je tussen 16 en 30 jaar en wil je ook je steentje bijdragen? Neem dan contact op met de jeugddienst voor een woordje uitleg.

Contact

Dienst jeugd
jeugd@huldenberg.be

Documenten

Statuten jeugdraad

Huishoudelijk reglement jeugdraad

Verslagen